Przejdź do treści
Aktualności/Krajowa Liga Żużlowa

Problemy z przebudową stadionu w Pile.

stadion
stadion Pila

Autor: Redakcja

Problemy z przebudową stadionu w Pile.

Od dłuższego czasu mówiło się o przebudowie stadionu piłkarsko-żużlowego przy ulicy Bydgoskiej w Pile. Jak się okazuję wszyscy zainteresowani będą musieli jeszcze poczekać. Stowarzyszenie Ekologiczne EFFATA z Piły opóźnia rozpoczęcie prac związanych z przebudową stadionu. Cała inwestycja opóźni się o co najmniej kilka miesięcy. W starostwie od trzech tygodni znajduje się pełna dokumentacja o wydanie pozwolenia na budowę.

W ubiegłym tygodniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA złożyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy stadionu przy ul. Bydgoskiej w Pile, wraz z wnioskiem o dopuszczenie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA do udziału w niniejszym postępowaniu na prawach strony, ze względu na jego cele statutowe i interes społeczny.

„Trzy tygodnie temu wystąpiliśmy do Starostwa w Pile o pozwolenie na budowę po zakończeniu procesu projektowania stadionu. Decyzja starosty musiała zapaść najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od tego momentu. By wszcząć ten proces musieliśmy dostarczyć jeszcze prawomocną decyzję środowiskową, którą otrzymaliśmy od prezydenta Piły i tak się stało. Starostwo także ją otrzymało. Kilka godzin później okazało się jednak, że decyzja ta została oprotestowana przez Artura Łazowego i Stowarzyszenie EFFATA. Protest zamiast do UM Piły, omyłkowo został wysłany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Nota bene uzasadnienie tego protestu jest naszym zdaniem kuriozalne. My decyzję podjęliśmy w trybie uproszczonym, przyjmując zgodnie z prawem tezę, że wolno nam tak zrobić jeśli prowadzimy prace na terenie mniejszym niż 2 ha. Tymczasem Łazowy policzył, że cała parcela przy Bydgoskiej ma 5 hektarów. Nie zauważył, że my nie przerabiamy wszystkiego, w gruncie rzeczy jeśli chodzi o powierzchnię zaplanowanych robót jesteśmy zdecydowanie poniżej tego limitu. Ze strony miasta poszło już odwołanie do SKO, wraz z jego uzasadnieniem SKO. Niestety procedura ta wstrzymuje wydanie pozwolenia do czasu publikacji wyroku. To może opóźnić rozpoczęcie inwestycji nawet o kilka miesięcy. Odbieram działania Artura Łazowego jako kolejny element jego walki z prezydentem Piły, a nie dbania o środowisko jako takie, zastrzeżeń do projektu bowiem nie przywołuje w swoim proteście. Wojuje z prezydentem już na wielu frontach, przychodząc w sukurs jego oponentom, którym odbudowa żużla w Grodzie Staszica nie w smak – mówi  na łamach gazety Tętno Regionu Dariusz Kubicki,  dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

Jak czytamy w piśmie odwoławczym Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, powyższa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (§3 ust. 1 pkt 57).

Kwalifikując przedsięwzięcie na podstawie powierzchni zabudowy stosuje się definicję z 1 ust. 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia, należy przede wszystkim określić powierzchnię zabudowy, czyli powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do  przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia – w pkt II ppkt b powyższej decyzji wskazano, że w trakcie prac budowlanych inwestor realizując przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Natomiast w tym samym ppkt powyżej decyzji stwierdzono, że powierzchnia podlegająca przekształceniu w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie przekracza 2 ha, gdzie cała działka jest większa jak 511 i nie została uwzględniona istniejąca zabudowa ani nie wykazano w decyzji zaplecza budowy.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś., jeżeli suma powierzchni zabudowy dla planowanej inwestycji i powierzchni zajętej pod zabudowę istniejącego kompleksu przekroczy powierzchnię 2,0 ha to wymagana jest decyzja środowiskowa.

Zgodnie z art. 72 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed decyzją o warunkach zabudowy (zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy).

Powyższe stanowi rażące naruszenie prawa, dlatego wnoszę o uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Piły o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Mając powyższe przykładowo wskazane naruszenia przepisów wnoszę o uchylenie w/w decyzji.

Jak informuje Prezydent Miasta koszt przebudowy stadionu to około 18 milionów złotych. Miasto złożyło już wniosek o wsparcie inwestycji z programu „Polski Ład”.

źródło:tetnoregionu.pl, / fot. materiał prasowy UM Piła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *